• گروه کامل در زمینه تحقیق توسعه

  • 100% درصد گیاهی

  • طبیعت در اختیار درمان

  • پماد موضعی ترکیبات: روغن کنجد، عصاره هواچوبه، موم عسل موارد مصرف: درمان سوختگی های درجه 1 و 2 پماد موضعی ترکیبات: روغن کنجد، عصاره هواچوبه، موم عسل موارد مصرف: درمان سوختگی های درجه 1 و 2