پماد سوختگی تقریبا بهترین راه درمان برای هر نوع زخم به‌خاطر سوختن محسوب می‌شود که می‌توانید براساس نوع سوختگی، زیرنظر پزشک از آن استفاده کنید. ازآن‌جایی‌که سوختگی‌ها براثر عوامل متعدد ایجاد می‌شوند، نوع درمان آن‌ها هم توسط کرم سوختگی بسیار متفاوت است. انواع بسیار زیاد و شناخته‌شده‌ای از پمادهای سوختگی در بازار وجود دارند که…