» اتاق بازرگانی ایران-اتریش

17/03/09

Travel admin


مصاحبه با مدیر عامل شرکت دانش بنیان دارو درمان سلفچگان و رییس سندیکای داروهای دامی کل کشور در مورد فناوری های صادراتی به اتریش

مصاحبه با مدیر عامل شرکت دانش بنیان دارو درمان سلفچگان و رییس سندیکای داروهای دامی کل کشور در مورد فناوری های صادراتی به اتریش