» نمونه های بالینی تست شده پماد های شرکت دارو درمان سلفچگان

17/05/20

Travel admin


نمونه های بالینی که از پماد های شرکت دانش بنیان دارو درمان سلفچگان استفاده کرده و بهبودی کامل حاصل کرده محصولات کاملا ساخت داخل و صد در صد طبیعی

نمونه های بالینی که از پماد های شرکت دانش بنیان دارو درمان سلفچگان استفاده کرده و بهبودی کامل حاصل کرده محصولات کاملا ساخت داخل و صد در صد طبیعی