» سفر و مذاکرات تیم بازرگانی به افغانستان

17/04/29

Travel admin


سفر به افغانستان برای تعامل بهتر با این کشور دوست و همسایه در هفته گذشته صورت گرفته که طی این سفر با برخی از متخصصان و بیمارستان ها بازدید و گفتگو شده و در برخی موارد اورژانسی بیماران توسط متخصصان…

سفر به افغانستان برای تعامل بهتر با این کشور دوست و همسایه در هفته گذشته صورت گرفته که طی این سفر با برخی از متخصصان و بیمارستان ها بازدید و گفتگو شده و در برخی موارد اورژانسی بیماران توسط متخصصان R&D به صورت رایگان ویزیت شده و درمان گردیدند