» سفر مدیر عامل شرکت به اتریش

17/02/28

Travel admin


روز گذشته مدیر عامل شرکت دانش بنیان دارو درمان سلفچگان برای مذاکرات صادرات به کشور های اروپایی از ایران به مقصد اتریش رفت تا افتخاری دیگر را برای این صنعت به ثبت به رساند.

روز گذشته مدیر عامل شرکت دانش بنیان دارو درمان سلفچگان برای مذاکرات صادرات به کشور های اروپایی از ایران به مقصد اتریش رفت تا افتخاری دیگر را برای این صنعت به ثبت به رساند.