» سفر تیم بازرگانی به همراه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

17/05/20

Travel admin


با توجه به اهداف بلند مدت این شرکت و دید صادرات به کشور های با بازار مناسب برآن شدیم تا با ارسال متخصصین در عرصه صادرات پلی جهت ارسال صنعت دارویی کشور عزیزمان بین کشور های دیگر بنا سازایم در…

با توجه به اهداف بلند مدت این شرکت و دید صادرات به کشور های با بازار مناسب برآن شدیم تا با ارسال متخصصین در عرصه صادرات پلی جهت ارسال صنعت دارویی کشور عزیزمان بین کشور های دیگر بنا سازایم در طی این راه گزارش کوتاهی از سفر به کشور اندونزی ارائه می شود