» بازدید دکتر حاج قاسم از کارخانه

17/04/23

Travel admin


دکتر حاج عباس مدیر عامل شبکه تلویزیونی سیما برای همکاری در بخش های مختلف و همچنین صادرات داروهای طبیعی این شرکت به قاره آمریکا مذاکره کردند.

دکتر حاج عباس مدیر عامل شبکه تلویزیونی سیما برای همکاری در بخش های مختلف و همچنین صادرات داروهای طبیعی این شرکت به قاره آمریکا مذاکره کردند.

دکتر احمدی و دکتر حاج عباس دکتر احمدی و دکتر حاج عباس ومهندس سالمی دکتر احمدی و دکتر حاج عباس ومهندس سالمی دکتر احمدی و دکتر حاج عباس ومهندس سالمی