» طبیعت در اختیار درمان

18/08/15

Travel admin


پماد موضعی ترکیبات: روغن کنجد، عصاره هواچوبه، موم عسل موارد مصرف: درمان سوختگی های درجه 1 و 2 پماد موضعی ترکیبات: روغن کنجد، عصاره هواچوبه، موم عسل موارد مصرف: درمان سوختگی های درجه 1 و 2

پماد موضعی

ترکیبات:

روغن کنجد، عصاره هواچوبه، موم عسل

موارد مصرف:

درمان سوختگی های درجه 1 و 2

پماد موضعی

ترکیبات:

روغن کنجد، عصاره هواچوبه، موم عسل

موارد مصرف:

درمان سوختگی های درجه 1 و 2